Lenen doorlopend krediet

Indien u besluit tot het overgaan van het lenen van doorlopend krediet, lees dan wel altijd de voorwaarden van de kredietverstrekker voordat u de overeenkomst afsluit. Hieronder volgt een standaard voorbeeld van een dergelijke overeenkomst voor het lenen van doorlopend krediet. Voor dit voorbeeld zijn deze voorwaarden van een niet nader te noemen kredietverstrekker.

1. Looptijd en kwijtschelding

Doorlopend krediet heeft overhet algemeen geen maximale looptijd. Vanaf het bereiken van uw 75ste levensjaar mag uw kredietlimiet nog maar maximaal 75% van de actuele executiewaarde van uw woning bedragen. Bij overlijden is geen sprake van kwijtschelding van het krediet.

2. Opname

Gedurende de looptijd kunt u tot de met de kredietverstrekker overeengekomen kredietlimiet opnemen. Het bedrag wat reeds is afgelost, kan weer opnieuw worden opgenemen tot een maximum welke is afgesproken bij het afgesloten krediet.

3. Aflossing en rente (maandlast)

U betaalt maandelijks minimaal de overeengekomen maandlast, die bestaat uit rente en aflossing. In het geval van een aflossingsvrije lening wordt alleen de maandelijkse verschuldigde rente over het opgenomen krediet betaalt. Vervroegde aflossing van het gehele of gedeeltelijk opgenomen krediet is kosteloos.

4. Vervroegde opeisbaarheid

Indien er sprake is van een achterstand betalingen van twee of meer termijnen van de maandlast wordt het krediet vervroegd opeisbaar. Tevens is het krediet ook opeisbaar bij faillissement, emigratie, het overlijden, toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de kredietnemer of indien er bewust onjuiste informatie is verstrekt.

5. Rente

De rente is variabel. Op de maandelijkse afschriften van de kredietverstrekker wordt u geinformeerd over eventuele rentewijzigingen.

6. Zekerheden

De eigen woning dient als onderpand middels vestiging van een hypotheek indien deze in Nederland is gelegen. In zekere omstandigheden kan een 2de woning, welke geschikt is voor permanente bewoning en tevens niet onderverhuurd is, ook dienen als een onderpand voor het lenen van een doorlopend krediet.