Een uitleg over de achtergestelde lening

Wat is nu precies de achtergestelde lening? In tegenstelling tot bijvoorbeeld de persoonlijke lening is de achtergestelde lening minder bekend bij de meeste mensen. Hier volgt een korte uitleg; achtergestelde leningen zijn de z.g. kapitaalobligaties en onderhandse leningen, die achtergesteld zijn bij alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van de bank. Een achtergestelde lening laat zich het best omschrijven als een lening welke bij de executie van de onderneming wordt terugbetaald en pas als alle overige schulden betaald zijn. Een achtergestelde lening wordt om deze reden ook wel gezien als schijnbaar eigen vermogen. De reden hiervoor is omdat het een tussenvorm is van vreemd vermogen en eigen vermogen. In geval van een faillissement geldt wettelijk de volgende volgorde van terugbetaling:

Als eerste moeten de preferente schulden worden terugbetaald. Denk hierbij aan de schulden met pand- of hypotheekrecht of andere in de wet aangemerkt als preferente schulden.
Vervolgens dienen de gewone leningen te worden tergugbetaald. Dit zijn oa de crediteuren, het bankkrediet, de obligatieleningen die zijn aangegaan en overige gewone schulden.
Daarna komen de achtergestelde leningen in aanmerking voor terugbetaling. Tot slot zal er aanspraak worden gedaan op het eigen vermogen.

De kredietgever van een achtergestelde lening loopt een hoger risico. Om deze reden rekent hij daarom vaak een hoger interestpercentage aan. Met als bijkomend voordeel dat de onderneming de mogelijkheid heeft om meer vreemd vermogen op te nemen tegen een lager rentepercentage.
De schuldeiser loopt een groter risico dat hij een gedeelte van zijn verstrekte lening niet terugbetaald zal krijgen door de voorwaarden van een achtergestelde lening. Ter compensatie wordt in de regel een hoger rente percentage vergoed. De verstrekker van de lening hoeft over de ontvangen interest geen belasting te betalen. De achtergestelde lening wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemingen. In sommige gevallen kan door het kenmerk van de lening, de achtergestelde lening tot het eigen vermogen van de onderneming gerekend worden. Leningverstrekkers van achtergestelde leningen zijn vaak de holdings van ondernemingen of grote banken, die in staat zijn om het risico beter te kunnen inschatten.